На першу сторінку Написати листа Пошук
2013
 › № 1 (149) › № 2 (150) › № 3 (151) › № 4 (152) › № 5 (153) › № 6 (154)
2012
 › № 1 (137) › № 2 (138) › № 3 (139) › № 4 (140) › № 5 (141) › № 6 (142) › № 7 (143) › № 8 (144) › № 9 (145) › № 10 (146) › № 11 (147) › № 12 (148)
2011
 › № 1 (125) › № 2 (126) › № 3 (127) › № 4 (128) › № 5 (129) › № 6 (130) › № 7 (131) › № 8 (132) › № 9 (133) › № 10 (134) › № 11 (135) › № 12 (136)
2010
 › № 1 (113) › № 2 (114) › № 3 (115) › № 4 (116) › № 5 (117) › № 6 (118) › № 7 (119) › № 8 (120) › № 9 (121) › № 10 (122) › № 11 (123) › № 12 (124)
2009
 › № 1 (101) › № 2 (102) › № 3 (103) › № 4 (104) › № 5 (105) › № 6 (106) › № 7 (107) › № 8 (108) › № 9 (109) › № 10 (110) › № 11 (111) › № 12 (112)
2008
 › № 1 (89) › № 2 (90) › № 3 (91) › № 4 (92) › № 5 (93) › № 6 (94) › № 7 (95) › № 8 (96) › № 9 (97) › № 10 (98)
_______________________

Загальнодержавне періодичне видання.
Виходить 12 разів на рік.
Засноване 22 липня 1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7710 від 12 серпня 2003 р.
Засновник: Верховний Суд України.

Індекс за Каталогом періодичних видань України - 40358

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 3-05/4 наукові статті, опубліковані у журналі,
на підставі висновку експертної ради з юридичних наук, окремо у кожному конкретному випадку
за поданням спеціалізованої вченої ради зараховуються як фахові в галузі юридичних наук.
_______________________

E-mail: editor@scourt.gov.ua
Адреса редакції:
01043 Київ 43, вул. П.Орлика, 4a, кімн. 109.
Телефони:

  • відповідальний секретар (44) 253-16-83
  • редактори (44) 253-16-83
  • група технічного забезпечення (44) 253-06-87
_______________________
    Show details for Редакційна колегіяРедакційна колегія
    Hide details for Передплата й замовленняПередплата й замовлення

Передплата на журнал «Вісник Верховного Суду України»
індекс за Каталогом періодичних видань України 40358
приймається відділеннями зв’язку України протягом усього року.
Hide details for До відома авторів!До відома авторів!

Редакція "Вісника Верховного Суду України" приймає до розгляду оригінали авторських статей/матеріалів обсягом не більше одного авторського аркуша (40 тис. знаків) українською мовою у друкованому та електронному вигляді (формат текстового файла .rtf або .doc, кегль шрифта 14 pt, інтервал між рядками 1.5). Рукописні оригінали не приймаються.

Оригінал має бути обов’язково підписаний автором (усіма співавторами). До нього додаються фото авторів (розмір 10х15 см), віддруковане на фотопапері без тиснення або записане на електронному носії (формат відповідного файла .jpg, розподільна здатність зображення 300 dpi), а також короткі анкетні дані: повністю прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, адреса (із зазначенням поштового індексу та адміністративного району, в тому числі у місті), контактні телефони, факс, адреса електронної пошти, ідентифікаційний номер. Ілюстрації (фотографії) до тексту також повинні супроводжуватися відповідними підписами.

Відповідно до вимог ВАК наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких пропонується розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

До тексту статті долучається анотація (у середньому — 500 друкованих знаків) українською мовою, а також рішення кафедри вузу чи відділу наукової установи про рекомендацію статті до опублікування.

Якщо статтю або окремі її фрагменти (цитати, епіграф тощо) перекладено українською мовою з російської, англійської або іншої іноземної мови, необхідно подати ксерокопію оригіналу.

Автори мають дотримуватися таких вимог до оформлення посилань на літературні джерела: зазначати прізвища авторів, укладачів, відповідальних редакторів та ін., видавництво, рік і місце видання, загальну кількість сторінок або номер сторінки, з якої взято цитату. Бібліографічний опис іноземних джерел потрібно подавати мовою оригіналу, долучаючи до статті ксерокопії титульних сторінок цих видань. Нумерація виносок має бути єдиною для всієї статті (а не для кожної сторінки окремо), наводити їх слід на відповідних сторінках, а не в кінці статті.

При посиланні на нормативно-правовий акт необхідно зазначати його повну назву, дату прийняття, номер (для відомчих — коли і ким затверджено), коли й за яким номером зареєстровано в Міністерстві юстиції України, а також офіційне джерело опублікування первісного тексту та змін і доповнень.

Автори не повинні передавати ці ж матеріали іншим виданням до вирішення питання про їх опублікування у "Віснику Верховного Суду України". Редакція може не поділяти думку авторів статей. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в опублікованих матеріалах, точність посилань на нормативні акти й інші джерела несуть автори.

Рукописи повертаються лише в разі, коли буде визнано доцільним їх доопрацювання. Редакція має право редагувати, скорочувати надіслані матеріали та змінювати їхні назви з подальшим погодженням із автором.